பணம் வர்த்தகத்தில் என்ன அர்த்தம் -

செ ன் ற பதி வி ல் லா பநஷ் ட கணக் கி ல் கவனி க் க வே ண் டி ய வி ஷயங் களி ல். கடந் த மூ ன் று பதி வு களா க technical analyzingகி ற் கு தே வை யா ன சி ல அடி ப் படை யா ன.

ஒரு தொ ழி ல் நடத் த மு தலீ டு வே ண் டு ம். சு மா ர் 25 வரு டங் களு க் கு மு ன் பு எனது நண் பர் ஒரு வர்.
Forex online courses kovalam, forex price action kovalam, forex trading strategies kovalam, forex training course kovalam, forex training courses kovalam மு தலீ டு செ ய் யு ம் உங் களி ன் பணம் நீ ங் கள் பா டு பட் டு சே ர் த் த பணம் forex online courses. பரஸ் பர நி தி என் றா ல் என் ன என் ற கே ள் வி க் கு ப் பொ து வா கத்.

எனவே என் ன வி லை க் கு வா ங் கி என் ன வி லை க் கு வி ற் பது என தீ ர் மா னி த. அப் படி ப் பட் ட கரு ப் பு பணம் இல் லை யெ ன் று சொ ல் லவி ல் லை ஆனா ல் அது.


எனது வலை யி ல் என் மனம் கவர் ந் த வழி யா க உங் கள் வலை யை த் தெ ரி வு. பங் கு " என் றா ல் என் ன பங் கு என் றா ல் என் ன?
பணம் வர்த்தகத்தில் என்ன அர்த்தம். நம் மு டை ய மு தலீ டு பணவீ க் க அளவை வி ட அதி க வரு மா னம் தரு ம் போ து மட் டு மே அது சி றந் த மு தலீ டு ஆக அமை யு ம்.
பணம-வரததகததல-எனன-அரததம