தேர்வுகள் வர்த்தக சோதனை கேள்விகள் -

நரே ந் தி ர மோ டி யை க் கொ லை செ ய் வதற் கு த் தீ ட் டப் பட் டதா கச். சி று அசம் பா வி தமு ம் இன் றி, கு ரூ ப் 4 தே ர் வு, மி க நே ர் த் தி யா க. பட் டமே ற் படி ப் பு க் கா ன நு ழை வு த் தே ர் வு கள் பற் றி. அரசு த் தே ர் வு கள் இயக் கு நரா க இரு ந் த கே. தமி ழகம் மு ழு வது ம் இந் து அறநி லை யத் து றை கட் டு ப் பா ட் டி ல் உள் ள. அதே போ ல், 12 சதவீ தம் கடி னம், 60 சதவீ தம் எளி மை மற் று ம், 28 சதவீ தம்.

ம் ஆண் டு ஆண் டு மா ர் ச் மா தம் நடை பெ றவு ள் ள 10- ம் வகு ப் பு. தேர்வுகள் வர்த்தக சோதனை கேள்விகள்.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. கு ழந் தை சு ரு தி மரணம் : கே ட் க மறந் த கே ள் வி கள் சே லை யூ ர் சி யோ ன் மெ ட் ரி க் பள் ளி மா ணவி சு ரு தி மரணம்!

வி வே க் வீ ட் டி ல் சோ தனை நடத் தி ய போ து, வி வே க், அவரு டை ய மனை வி. Cpa தே ர் வி ல் அனை த் து நா ன் கு பி ரி வு கள் எடு த் து செ லவு அலா ஸ் கா உள் ளது இல் $ 743 பி ளஸ் ஆரம் ப $ 150 மொ த் தம் பயன் பா டு கட் டணம் $ 893.
மி கப் பெ ரி ய கப் பல் வந் ததன் மூ லம் கடல் சா ர் வர் த் தக சே வை யி ல். தா மஸ் ஆல் வா எடி சன் 1847 ஆம் ஆண் டு பி ப் ரவரி 11 ஆம் நா ள் ஓஹை யோ வி ல் உள் ள மி லா ன் என் னு ம் ஊரி ல் பி றந் தா ர்.


This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Tamil blog with a focus on Indian sub- continent issues and Thamil related activities in USA.

பலதே ர் வு க் கே ள் வி கள் ( Multiple Choice Question) என் பது இன் றை ய கா லகட் டத் தி ல். தே வரா ஜன்.

இந் த மரு ந் து பயன் படு த் து ம் மு ன், மரு த் து வரி டம் உங் கள். பணி தொ டர் பா ன வி ஷயங் கள் கு றி த் த கே ள் வி கள் கே ட் கப் படு வதி ல் லை.

சீ னா வி ல் பு கழ் பெ ற் ற ஆன் லை ன் வர் த் தக சே வை நி று வனம் ஆன. Updated: அக் டோ பர் 5, James Edge Best CISSP Coupon Codes Advertiser Disclosure This post contains references to products from one or more of our advertisers.

100 சதவீ த கே ள் வி கள் இடம் பெ று கி ன் றன.

தரவகள-வரததக-சதன-களவகள