சமிக்ஞை வழங்குநர் அந்நிய செலாவணி மதிப்பாய்வு -

கடந் த வா ரத் தி ன் படி. 10 செ ப் டம் பர்.

வி ளக் கம். உயி ரி யலி ல், சமி க் ஞை கடத் து கை ( Signal transduction) என் பது ஒரு செ ல் லா னது ஒரு வகை யா ன சமி க் ஞை அல் லது தூ ண் டலை மற் றொ ரு வகை யா க.
இந் தி. சமி க் ஞை, பெ யர் ச் சொ ல்.
07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. 4 டி சம் பர்.

( இலக் கி யப் பயன் பா டு ). மொ ழி பெ யர் ப் பு கள்.

சமிக்ஞை வழங்குநர் அந்நிய செலாவணி மதிப்பாய்வு. ( இலக் கணப்.

Signal ஆங் கி லம். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.

சை கை, கு றி. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். பயன் பா டு. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

சமகஞ-வழஙகநர-அநநய-சலவண-மதபபயவ