தென் ஆப்பிரிக்காவில் பணம் வர்த்தகம் -


தி ர் கா ம் மதி ப் பி லா ன கா சோ லை கள் பணம் இல் லா மல் தி ரு ம் பி யு ள் ளன. தரவரி சை நா டு ஏற் று மதி + இறக் கு மதி வி பர நி லவர தே தி 1 அமெ ரி க் கா $ 2, 439, 700, 000, 000. ➤ சி ல நா டு களு க் கு எதி ரா க அமெ ரி க் கா வர் த் தக போ ர் தொ டு த் து ள் ள. உலக வர் த் தக அமை ப் பு மூ லமா கவு ம், மற் று ம் தெ ன் அமெ ரி க் கா வி ல் MERCOSUR, வட.

29 ஜூ லை. வரு ம் சூ ழலி லு ம் சந் தை யி ல் வர் த் தகம் செ ய் பவர் களி ன் பயத் தி னை.

23 ஜூ லை. கி ழக் கு ஆப் பி ரி க் க நா டா ன ரு வா ண் டா வி ன் பொ ரு ளா தா ர.
அதே வே ளை யி ல் இந் த நா டு ஏற் று மதி செ ய் யு ம் ஒரு. தா ய் வா ன், தெ ன் ஆப் பி ரி க் கா, இந் தோ னே சி யா, கொ ரி யா, பி லி ப் பை ன் ஸ், யு கே,.

25 ஜனவரி. நா டு மு ழு வது ம்.
பி ன் னர், அவர் தெ ன் ஆப் பி ரி க் கா வி ல் பெ ரி ய அளவி ல் உள் ள இந் தி ய. பி ரதா ன வி த் தி யா சம் என் னவெ ன் றா ல் சர் வதே ச வர் த் தகம் உள் நா ட் டு.

Cricket News: தெ ன் ஆப் ரி க் கா வு க் கு எதி ரா க நா ளை கே ப் டவு னி ல் நடை ப் பெ ற உள் ள 3வது ஒரு நா ள் கி ரி க் கெ ட் போ ட் டி யி ல் சு ரே ஷ். மே லு ம் இதனா ல் ஏற் படக் கூ டி ய எந் தவி தமா ன நே ரடி / மறை மு க பண ரீ தி யா ன.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks.
மது ரை மா ட் டு த் தா வணி யி ல் கட் டப் பட் டு ள் ள தெ ன் தமி ழகத் தி லே யே. தெ ன் மா வட் டங் களி ல் அடு த் த 3 மணி நே ரத் தி ற் கு.

அமெ ரி க் கா - சீ னா வர் த் தக போ ர் போ ன் றவை, மீ ண் டு ம் சர் வதே ச நி தி. இலங் கை க் கு எதி ரா ன மு தல் ஒரு நா ள் கி ரி க் கெ ட் போ ட் டி யி ல் தெ ன் ஆப் பி ரி க் க அணி 5 வி க் கெ ட் டு கள் வி த் தி யா சத் தி ல் வெ ற் றி.
6 பி ப் ரவரி. பி ரி க் ஸ் ( ) என் பது பி ரே சி ல், ரஷ் யா, இந் தி யா, சீ னா, தெ ன்.

செ ன் னை : மகா த் மா கா ந் தி யடி கள் தெ ன் ஆப் பி ரி க் கா. 3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.
கா ஞ் சி பு ரம் : சி றை யி ல் இரு ந் தபடி யே, கா ஞ் சி பு ரத் தை ச் சே ர் ந் த சி லரி டம், ரவு டி தி யா கு என் பவன் பணம் கே ட் டு மி ரட் டு வதா ல்,. தெ ன் ஆப் பி ரி க் கா வி ல் வரு ம் நா ளை மு தல் மு தல் 27ம் தே தி.

சி ங் கப் பூ ரி ல், 164 ஆண் டு கள் பழமை வா ய் ந் த, ஸ் ரீ னி வா ச பெ ரு மா ள். பி ரதமர் மோ டி ரு வா ண் டா, உகா ண் டா மற் று ம் தெ ன் ஆப் பி ரி க் கா ஆகி ய நா டு களு க் கு அரசு மு றை பயணமா க செ ல் கி றா ர்.

28 செ ப் டம் பர். தென் ஆப்பிரிக்காவில் பணம் வர்த்தகம்.

மு க் கோ ண வர் த் தகம் : அடி மை கள் ஆப் பி ரி க் கா வி ல் இரு ந் து வட. வா ங் கி யவரி ன் தி வா ல் நி லை ( கொ ள் மு தல் செ ய் தவர் பணம் கொ டு க் க.

23 செ ப் டம் பர். இந் தி யா, து ரு க் கி, இந் தோ னே சி யா, தெ ன் ஆப் பி ரி க் கா, பி ரே சி ல், அர் ஜெ ன் டி னா.
தெ ன் ஆப் பி ரி க் கா அதன் வலு வா ன சு ற் று லா த் து றை க் கு ப் பெ யர் போ னது. 24 ஜூ லை.
இரு பது ஓவர் உலக கோ ப் பை யி ன் து வக் க போ ட் டி யி ல் மே ற் கி ந் தி ய தீ வு கள் அணி யு ம், தெ ன் ஆப் பி ரி க் க அணி யி ன் மோ தி ன.
தன-ஆபபரககவல-பணம-வரததகம