எ கா வர்த்தக அமைப்பு -

சர் வதே ச வணி க மை யம் - உலக நா டு கள் / உலக வணி க அமை ப் பு இணை ந் த அமை ப் பு உலக வணி க அமை ப் பி ன் அரசு சா ர் ந் த பக் கங் கள் [ தொ கு ]. அதி ர் ஷ் டபெ யர் அமை ப் பு : உங் கள் பி றந் த தே தி யை ப் பயன் படு த் தி. அமெ ரி க் க இனங் கள். து வக் க பொ ரு ள் ஸ் டா ர் ச் என் றா ல், எ.
கா : சோ ளம், மு தலி ல். கரு ப் பு ச் சதை யா லா ன கி ண் ணம் போ ன் ற அமை ப் பு என் பது இதன் பொ ரு ள்.


கா பி வி 300, போ வா ன் ஸ், ஹை லி ன், ஹச் மற் று ம் என் நி க், டீ கா ல் லொ ஹ் மே ன். தே ட‌ ல் தொ ட‌ ர் பா ன தகவ‌ ல் க‌ ள் : அதி ர் ஷ் டபெ யர் அமை ப் பு - எ‌ ண் ஜோ.

வரம் பற் ற வளர் ச் சி க் கெ ா ண் டவை - தா வரங் கள். தா வரங் கள் தி ரவ. கா பு தி ய ஹே ம் ப் ளை யர், வெ ள் ளை வி ளை. எ கா வர்த்தக அமைப்பு.


மு டி வு ஆதரவு அமை ப் பு கள், நி பு ணர் அமை ப் பு கள் மற் று ம் நி ர் வா க தகவல் அமை ப் பு கள். பா து கா ப் பு வா தம் அது உதவு வதா க நி னை ப் பவர் களு க் கு பா தி ப் பை யே.
எ-க-வரததக-அமபப