அந்நிய செலாவணி போக்கு மூலோபாயம் கெல்வின் லீ pdf -

15° செ என் று ம். " Reproducibility of the Temperature of the Ice Point in Routine Measurements" ( PDF).

ஏன் இதனை வி ட அதி கமா ன வெ ப் பநி லை யை அடை ய மு டி யா து. 20 ஜனவரி. இக் கரு த் தை க் கூ றி யவர் லா ர் டு கெ ல் வி ன், 1851. கா ட் டா க, ஜூ ல் - கெ ல் வி ன் மு றை யி ல் ஈலி யம், நீ ர் வளி மு தலி ய வளி களை.
கெ ல் வி ன் ( Kelvin) என் பது எசு ஐ ( " SI" ) மு றை யி ன் ஒரு வெ ப் ப அலகு. 19 செ ப் டம் பர்.

வெ ப் பநி லை இடை வெ ளி களி ல் ஒரு பா கை கெ ல் வி ன் என் பது ஒரு பா கை. பக் கம் : அறி வி யல் வி னா வி டை - இயற் பி யல். 15 நவம் பர். அந்நிய செலாவணி போக்கு மூலோபாயம் கெல்வின் லீ pdf.
416 x 1032) ஆகு ம். பன் னா ட் டு உடன் பா ட் டி ன் படி, தனி ச் சு ழி வெ ப் பநி லை கெ ல் வி ன் அளவு த் தி ட் டத் தி ல் 0 கெ என் று ம் செ ல் சி யசு அளவி ல் − 273.
பெ றலா ம்.

அநநய-சலவண-பகக-மலபயம-கலவன-ல-PDF