லொயாய்ட்ஸ் ஃபாரெக்ஸ் பீரோ லிமிடெட் உகண்டா -


The Sanskrit word vastu means a dwelling or house with a corresponding plot of land. Com/ Puthuyugamtv com/ Puthuy.


வா ஸ் து படி பீ ரோ வை க் கு ம் தி சை பற் றி இங் கு கா ண் போ ம். அதே போ ல, அன் றா ட செ லவு க் கு பணம் எடு ப் பதா க இரு ந் தா ல், தெ ன் மே ற் கு பீ ரோ வி ல் இரு ந் து எடு ப் பதை வி ட, வா யு மூ லை எனப் படு ம்.

பீ ரோ எந் த இடத் தி ல் அமை க் க வே ண் டு ம்? The vrddhi, vāstu, takes the meaning of " the site or foundation of a house, site, ground, building or dwelling- place, habitation, homestead,.
9 நவம் பர். 17 ஜனவரி.

வா ஸ் து கட் டு ரை. பணவரவை அதி கரி க் கு ம் எளி ய வா ஸ் து பரி கா ரம்!

SUBSCRIBE for More Updates: ly/ 1KcnRTs Connect With Us: puthuyugam. லொயாய்ட்ஸ் ஃபாரெக்ஸ் பீரோ லிமிடெட் உகண்டா.

3 ஆகஸ் ட்.
லயயடஸ-ஃபரகஸ-பர-லமடட-உகணட