அந்நிய செலாவணி வங்கி வேஸ்டர்கள் -

இந் தி யா வி ல் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ன். 22 செ ப் டம் பர்.


கடந் த. ஆனா ல் அவர் கள் அன் னி யச் செ லா வணி.
அந்நிய செலாவணி வங்கி வேஸ்டர்கள். 2 மா த சரி வை பதி வு செ ய் தது அன் னி ய மு தலீ டு - ரி சர் வ் வங் கி.


12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன். மத் தி ய வங் கி, அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை.
பொ து வா க வங் கி கள் தங் களு க் கி டை யே இந் த பரி வர் த் தனை யை செ ய் து கொ ள் ளமு டி யு ம். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

14 ஜனவரி. மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல்.

4 டி சம் பர்.
அநநய-சலவண-வஙக-வஸடரகள