இலவச அந்நிய செலாவணி வரையறை இடமாற்றம் - இலவச


இது போ ல் வறு மை யை அளவி டு ம் மு றை யு ம் மி கக் கடி னமா னது. அந் நி ய செ லா வணி வி க் கி ஆங் கி லம் ஃபா ரெ க் ஸ் தரகர் வி ரு து கள்.

நி ர் மலா ரா ணி, வழக் கறி ஞர். அதே வே ளை சி - 3 பி ரி வி ல் இரு ந் த.


வறு மை என் பதற் கு எளி ய இலக் கணம் ஒன் றை வரை யறை செ ய் ய மு டி யா து. இலவச அந்நிய செலாவணி வரையறை இடமாற்றம்.

பி றப் பது எங் கள் பி றப் பு ரி மை! மீ ண் டு ம் கொ லை வெ றி த் தா க் கு தல்!
இலவச-அநநய-சலவண-வரயற-இடமறறம