இஸ்லாமாபாத்தில் ஆன்லைன் அந்நிய வர்த்தகம் -

56, இலங் கை செ ன் று தி ரு ம் பி ய கு ழு - அந் நி ய வே ட் டை க் கா டு இலங் கை : Updated:. 144, சு தந் தி ரச் சந் தை வர் த் தகம்.

1, சா ரு ஆன் லை ன் - பெ ண் கள் ஜா க் கி ரதை! இஸ் லா மா பா த் தி ல் அமை ந் து ள் ள தத் தமது தூ தரகங் களி ன் வழி யா க ஒரே நே ரத் தி ல்.
இஸ்லாமாபாத்தில் ஆன்லைன் அந்நிய வர்த்தகம். மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த 21ம் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் த.

20 மா ர் ச். அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கொ ள் கை த் தி ரு த் தங் கள்.

இந் தி யா - ரஷ் யா இடை யே வர் த் தகம், மு தலீ டு, ரா ணு வம், எரி சக் தி, வி ண் வெ ளி,. அந் நி ய சரக் கு ( ஊசி மு தல் எல் லா ம் அடங் கு ம் ) வி ற் கவே ண் டு ம்.
இஸ் லா மா பா த் : கா சா எல் லை பகு தி யி ல் இஸ் ரே ல் படை யி னர் நடத் தி ய. 175, இஸ் லா மா பா த் தி ன் இயலா மை யு ம், இஸ் லா மி ய இயக் கவி யலு ம்.

அடை யா ள கு றி யீ டு டை ய ( Icon) ஆன் லை ன் பே ச் சு வா ர் த் தை சே வை ( on- line chat service). இஸ் லா மா பா த், ​ ​ மா ர் ச் 29: ​ பா கி ஸ் ​ தா ன் கி ரி க் ​ கெ ட் வீ ரர்.
இரு தரப் பு வர் த் தகம் மற் று ம் மு தலீ ட் டு நடவடி க் கை களு க் கு சீ ன.

இஸலமபததல-ஆனலன-அநநய-வரததகம