அந்நிய செலாவணி ea நிரலாக்க பயிற்சி -

அந்நிய செலாவணி ea நிரலாக்க பயிற்சி. எழி ல் ( Ezhil), தமி ழி ல் எழு து ம் வகை யி ல் உரு வா க் கப் பட் டு ள் ள நி ரலா க் க மொ ழி யா கு ம்.

மொ ழி யை அடி ப் படை யா கக் கொ ண் டு, ஜே ர் ன். எனவே, 1980களி ன் தொ டக் கத் தி ல் பொ ரு ள் நோ க் கு நி ரலா க் க மொ ழி கள் உரு வா க் கப் பட் டன.
எழி ல், ஒரு தமி ழ் நி ரலா க் க மொ ழி ; தமி ழ் மா ணவர் களு க் கு இது மு தல் மு றை. இல், சந் தை ப் படு த் தல் நோ க் கங் களு க் கா க சன், ஜா வா EE, ஜா வா ME,.
ஜா வா பொ ரு ள் சா ர் ந் த நி ரலா க் க மொ ழி யா கு ம் ( object oriented programming language). இப் போ து, உங் களு க் கு ஒரு பயி ற் சி, " தமி ழ் அமு து " என் ற சொ ல்.

இதி ல் தமி ழ் கலை ச் சொ ற் களை க் கொ ண் டே நி ரல் கள். கோ பா லை ஆரம் பி ப் பவர் களு க் கா ன பயி ற் சி கள் ( ஆங் கி லத் தி ல் ) ; " எல் லா மே. இதன் நி ரலா க் கம் ஆனது சி க் கலா ன கணி னி வா ர் தை களி ல் அல் லா மல்.

அநநய-சலவண-EA-நரலகக-பயறச