அந்நிய செலாவணி zloty - Zloty

அந்நிய செலாவணி zloty. அந் நி ய செ லா வணி.

என் ஆர் ஐ- கள் வெ ளி நா ட் டி ல் தா ங் கள் சே மி த் த பணத் தி னை இந் தி யி ற் கு அனு ப் பு ம் போ து அவரை ச். செ ன் னை : பெ ரு ம் பா லா ன மக் கள் வி வரமி ன் மை கா ரணமா க அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி லி ரு ந் து வி லகி யே இரு க் கி ன் றனர்.

13 ஆகஸ் ட். இந் நி லை யி ல் ரூ பா ய் மதி ப் பு சரி ந் த உடன் வெ ளி நா ட் டி ல் உள் ள இந் தி யர் கள் அந் நி ய செ லா வணி யை ப் பெ று ம்.

7 செ ப் டம் பர். அந் நி ய.

ரி சர் வ் வங் கி யி ன் தலை யீ டு ம் கா ரணம் என் று ம் ஆனா ல் இதனா ல் பெ ரி ய பா தி ப் பு ஏது ம் இல் லை என் று அந் நி ய செ லா வணி டீ லர் கள். இதே போ ன் று - ம் ஆண் டு வெ ளி யி டப் பட் ட என் ஆர் ஐ பத் தி ரங் கள் கீ ழ் 30 பி ல் லி யன் டா லர் அந் நி ய செ லா வணி பெ றப் பட் டு ள் ளது.


31 டி சம் பர். 27 ஜூ லை.

27 ஆகஸ் ட். Best place to Money Exchange in Chennai, Foreign Exchange in Chennai.

இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு சரி வா ல் ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பு கு றை யு ம் என் பது ம் கு றி ப் பி டத் தக் கது. பு தி ய.
13 செ ப் டம் பர். We are specialize in providing the best possible exchange rates for our customers. இவை அயல் நா டு களி லு ள் ள இந் தி ய நி று வனங் கள் மற் று ம் வெ ளி நா ட் டு நி று வனங் களு க் கு அந் நி ய செ லா வணி மீ தா ன கடன் களை. எடு த் து க் கா ட் டா க, அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் போ து, பி ப் பை அடி ப் படை யா கக் கொ ண் டு வர் த் தகத் தி ல் ஈடு படு ங் கள்.

25 செ ப் டம் பர். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ஆகஸ் ட் 16- ம் தே தி 70 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் அந் நி ய செ லா வணி சரி யு ம்.

அநநய-சலவண-ZLOTY