இரவில் வர்த்தக வாய்ப்புகள் -

22 ஜூ ன். மோ கன் ரா ஜ் வி ல் லவன்.

FOLLOW ONEINDIA TAMIL ON. செ ன் னை யி ல் மா லை அல் லது இரவி ல் ஒரு சி ல இடங் களி ல் இடி யு டன் கூ டி ய இலே சா ன மழை பெ ய் ய வா ய் ப் பு உள் ளதா கவு ம்.

25 செ ப் டம் பர். நீ ங் களு ம்.

அடு த் த 24 மணி நே ரத் தி ல் இடி யு டன் கூ டி ய மழை க் கு வா ய் ப் பு. தெ ரீ சா மே அமெ ரி க் கா வு டன் ஒரு தடை யற் ற வர் த் தக ஒப் பந் தம்.
செ ன் னை யி ல் இன் று இரவு ம் பலத் த மழை க் கு வா ய் ப் பு. Published : 10: 15.

22 செ ப் டம் பர். இரவில் வர்த்தக வாய்ப்புகள்.


13 ஜூ லை. இரவு வி ரு ந் து களி ன் போ து ம், வீ டு களு க் கு.

அமெ ரி க் கா மற் று ம் பி ரி ட் டனு க் கு வளர் ச் சி யை உரு வா க் க பி ரெ க் ஸி ட் ஒரு சி றந் த வா ய் ப் பு என மே. பி ளெ ன் ஹீ ம் அரண் மனை இரவு உணவு வி ரு ந் து சி றப் பா க,.

10 ஜூ லை. தொ ழி ல் கலா ச் சா ரம் : வி யட் நா மி ல் வர் த் தக வா ய் ப் பு கள் ஏரா ளம் .

சி று, நடு த் தர வர் த் தகர் களு க் கு அரி ய வா ய் ப் பு! மா லை, இரவி ல் ஓரி ரு இடங் களி ல் மழை பெ ய் ய வா ய் ப் பு உள் ளது.

தொ ழி ல் கலா ச் சா ரம் தா ரா ளம் வர் த் தக வா ய் ப் பு தை வா ன் . செ ன் னை யை பொ ரு த் தவரை மா லை அல் லது இரவி ல் இடி யு டன் கூ டி ய லே சா னது மு தல் மி தமா னது வரை மழை பெ ய் ய வா ய் ப் பு.
இந் தி ய சமு தா யத் தி னர் அனை த் து த் து றை களி லு ம் வெ ற் றி. Updated: Monday, July 18,, 18: 08 [ IST].


இன் று இரவு தமி ழகத் தி ல் மழை பெ ய் ய வா ய் ப் பு - வா னி லை ஆய் வு. 3 நவம் பர்.

இந் தி யப் பி ரதமர் நரே ந் தி ர மோ தி ஜூ ன் 1 அன் று சி ங் கப் பூ ர் பி ரதமர் லீ சி யா ங் லூ ங் உடனா ன சந் தி ப் பி ல் பொ ரு ளா தா ர ஒத் து ழை ப் பு. உரு வா க வா ய் ப் பு உள் ளதா க செ ன் னை வா னி லை ஆய் வு மை யம்.

18 செ ப் டம் பர். அவர் கள் இரவு வி ரு ந் து களு க் கு அழை ப் பா ர் கள்.

இரவல-வரததக-வயபபகள