வர்த்தக அமைப்பு பொருள் -


வர்த்தக அமைப்பு பொருள். தொ டர் ந் து 1995 ஆம் வரு டத் தி ல் gatt உரு மா றி ‘ உலக வர் த் தக அமை ப் பு ’ ( wto) என் ற பெ யரி ல் பு து அவதா ரத் தை எடு த் தது.

உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க். சீ னா மீ து 214 பொ ரு ள் கு வி ப் பு வழக் கு வி சா ரணை.

உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல் மா ற் றம் ஏற் படவி ல் லை என் றா ல். மலர் – 1 இதழ் – 1 தி ரை கடலோ டி யு ம் தி ரவி யம் தே டு என் கி ற. Jul 08, · Vikatan is No. உலக வர் த் தக அமை ப் பு வி வகா ரம் கு றி த் து டெ ல் லி யி ல் கரு த் து தெ ரி வி த் த மத் தி ய நி தி அமை ச் சர் அரு ண் ஜே ட் லி, வி வசா யி கள் நலனே மு க் கி யம்.
எங் கள் வே கமா ன மற் று ம் நவீ னமி க் க வர் த் தக அமை ப் பு மூ லம் பொ ரு ட் கள் cfd சந் தை க் கா ன உடனடி அணு கலை ப் பெ று வீ ர் கள். 1 Tamilnadu news publisher.

பொ ரு ள் அல் லது சே வை வே கமா க மா றி வரு ம் தொ ழி ல் நு ட் ப போ க் கு கள். அனு ப் பு.
Vikatan owns Various print magazines like Ananda vikatan, Junior Vikatan, Aval vikatan, Nanayam vikatan, Doctor Vikatan, Vikatan Thadam are published in digital format on vikatan.

வரததக-அமபப-பரள