சான்றளிக்கப்பட்ட வர்த்தக அமைப்பு மேம்பாட்டாளர் -


' உலக வர் த் தக அமை ப் பு மா நா ட் டி ல் பணக் கா ர நா டு கள் வே ளா ண் து றை க் கு அதி க அளவி ல் மா னி யம் வழங் கு ம் வி வகா ரத் தை. உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச.

உலக வர் த் தக ஒப் பந் த வி வகா ரத் தி ல், ஏழை கள் நலன் கா த் தி ட. 15 டி சம் பர்.

உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல். பெ ரு க் கு வதற் கா க உலக வர் த் தக நி று வனம் அமை ப் பு ( WTO) 1995ஆம் ஆண் டி ல்.
உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க் கொ ள் ளவி ல் லை என் றா ல் அதி லி ரு ந் து வி லகப் போ வதா க. இரு க் கு மி டம் : மு கப் பு ; சே வை கள் ; வர் த் தக பே ச் சு வா ர் த் தை கள்.

சான்றளிக்கப்பட்ட வர்த்தக அமைப்பு மேம்பாட்டாளர். வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு.

31 ஆகஸ் ட். 3 ஆகஸ் ட்.
சனறளககபபடட-வரததக-அமபப-மமபடடளர