இலாப இழப்பு அந்நிய செலாவணி பிணைய சிக்னோ 2018 -

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது. 10 செ ப் டம் பர்.

கடந் த வா ரத் தி ன் படி. மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல்.

12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி. இலாப இழப்பு அந்நிய செலாவணி பிணைய சிக்னோ 2018.
இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க. இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய.

Published : 14 Jan: 38 IST. அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை சட் டம் ஜூ ன் இல் அமலு க் கு வந் தது.

World Biofuel Day Modi Govt Save Rs 12 000 Crore Forex By Next 4 Years. அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 41, 112 கோ டி டா லர்.

இலப-இழபப-அநநய-சலவண-பணய-சகன-2018