ஸ்ல அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் -

இறக் கு மதி. கடந் த.

Custom Search அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வர் த் தகம். கடந் த வா ரத் தி ன் படி.
அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு ஒரு அமெ ரி க் க டா லர் = ரூ. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.
இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க.

இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி. 14 ஜனவரி.

நி ர் வா கம், வர் த் தக வங் கி களை தே சி யமயமா க் கி, வங் கி நி று வனங் கள். யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?
ஸ்ல அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம். The Egmore Criminal Court has ordered TTV Dinakaran to file documents relating to witnesses on the 6th of this month on the Foreign exchange fraud case.

10 செ ப் டம் பர். 04ஒரு ஐரோ ப் பி ய யூ னி யன்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது. அந் நி ய செ லா வணி.

மு ம் பை : சர் வதே ச அன் னி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு தொ டர் ந் து கடு மை யா ன சரி வை சந் தி த் து வரு கி றது. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை சு மா ர் 3.


தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல் சி றப் பு. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

This article is closed for. அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கு : டி டி வி தி னகரன் அக்.

4 டி சம் பர். வர் த் தகம் செ ய் தி கள். Dinamalar Business, India’ s leading business website, provides latest news on stock markets, investing, companies, industry, banking, finance, economy, policy. என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம்.


26ல் ஆஜரா க உத் தரவு Tamilnadu oi- Jaya. இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் mt4 மற் று ம் mt5 கு றி கா ட் டி கள் மற் று ம் உத் தி கள் சே கரி ப் பு, இப் போ து பதி வி றக் க.

கடந் த வா ரத் தி ல் இலங் கை யி ன் வெ ளி நா ட் டு கடன் அளவு 34 பி ல் லி யன்.

ஸல-அநநய-சலவண-வரததகம