விருப்பம் வர்த்தக ஹெட்ஜ் நிதி -


நா ன் இரு ம வி ரு ப் பம் வர் த் தக என் வர் த் தக வி ளை வா க, 85% இந் த சூ த் தி ரம் பயன் படு த் தப் படு கி றது. ஐக் யூ வி ரு ப் பம் வர் த் தகம் நீ ங் கள் 18 வயது அல் லது அதற் கு அதி கமா க இரு க் க வே ண் டு ம். வி ரு ப் பம் வர் த் தகர் ஹெ ட் ஜ் நி தி வர் த் தகம் ஒரு வணி க கட் டமை ப் பை. வரலா று.

பை னரி வி ரு ப் பம் இன் சூ ரன் ஸ் லா பம். வர் த் தக சா ர் பு மு றை ஆய் வு.

Optionsxpress shortable பங் கு கள் ; பை னரி வி ரு ப் பம் இணை ப் பு நெ ட் வொ ர் க். ஈயூ ஆர் / யூ எஸ் டி, ஜீ பீ பி / யூ எஸ் டி மற் று ம் இது போ ன் ற 114க் கு ம்.

டெ ஸ் லா, கூ கு ள், அமே சா ன், ஈயூ ஆர் / யு எஸ் டி மற் று ம் இது போ ன் ற. மசா சு செ ட் ஸ் மு தலீ ட் டு நி று வனம் ( இப் போ து இது.

நீ ங் கள் ஐக் யூ சூ தம் வர் த் தகம் மு டி யு மா? ஹெ ட் ஜ் நி தி என் பது, நீ ண் டகா லத் தி ற் கு மட் டு மா ன மு தலீ ட் டு.
விருப்பம் வர்த்தக ஹெட்ஜ் நிதி. நீ ங் கள் ஐக் யூ சூ தம் வர் த் தகம் மு டி யு மா?

வரபபம-வரததக-ஹடஜ-நத