நேபால் ராஸ்ட்ரா வங்கியின் அந்நிய செலாவணி -

4 டி சம் பர். பொ து வா க வங் கி கள் தங் களு க் கி டை யே இந் த பரி வர் த் தனை யை செ ய் து கொ ள் ளமு டி யு ம்.
இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. 14 ஜனவரி.

2 மா த சரி வை பதி வு செ ய் தது அன் னி ய மு தலீ டு - ரி சர் வ் வங் கி. கடந் த.

இந் தி யா வி ல் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ன். மத் தி ய வங் கி, அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை.

ஆனா ல் அவர் கள் அன் னி யச் செ லா வணி. அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு 37, 571 கோ டி டா லரா க உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி தெ ரி வி த் து ள் ளது.

நேபால் ராஸ்ட்ரா வங்கியின் அந்நிய செலாவணி. 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன்.

நபல-ரஸடர-வஙகயன-அநநய-சலவண