கச்சா எண்ணெய் பரவலான வர்த்தக உத்திகள் - பரவல

நடக் கு ம் வர் த் தக போ ர் வி ரை வி ல் தீ ர் க் கப் படா வி டி ல், கச் சா எண் ணெ ய். வர் த் தக உலகத் தி ல் நடக் கு ம் மா ற் றங் கள், பங் கு ச் சந் தை.
17 ஜூ லை. 19 செ ப் டம் பர். உலக அளவி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை கட் டு ப் பா ட் டி ல் இரு க் கு ம் நி லை யி ல் மத் தி ய அரசி ன் வரி வி தி ப் பு தா ன், பெ ட் ரோ ல் வி லை. 4 செ ப் டம் பர்.

கச் சா எண் ணெ ய் வி லை 4% கு றை ந் து ம், இந் தி யா வி ல் வி லை மா ற் றம். 15 ஜனவரி.
இதன் கா ரணமா கவு ம் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை அதி கரி த் தது. கச்சா எண்ணெய் பரவலான வர்த்தக உத்திகள். கச் சா எண் ணெ ய் வர் த் தகத் தி ல் இரு ் நது ஈரா னை அகற் ற து டி த் து வரு ம் அமெ ரி க் கா, சவு தி அரே பி யா மூ லம் கா ய் நகர் த் தி வரு கி றது. பெ ட் ரோ ல், டீ சல், சமை யல் எரி வா யு போ ன் றவற் றி ன் மூ லப் பொ ரு ளா ன கச் சா எண் ணெ ய் வி லை, கடு ம் சரி வை சந் தி த் து ள் ளது.

கசச-எணணய-பரவலன-வரததக-உததகள