பைனரி விருப்பங்களை பிரஞ்சு youtube - Youtube

French revolution பி ரஞ் சு பு ரட் சி நவீ ன அழி வி ன் தொ டக் கம் | Illuminati in Tamil. பைனரி விருப்பங்களை பிரஞ்சு youtube. Unsubscribe from உண் மை யோ? I hope it is an easiest fast way to learn French for Tamil peoples.


தமி ழி ல் பி ரெ ஞ் சு மொ ழி ஆசி ரி யர் கி சோ www. 12 ஜூ லை.

19 அக் டோ பர். 16 நவம் பர்.

ஆரா ய் க! பை னரி வி ரு ப் பங் களை எவ் வா று வர் த் தகம் செ ய் வது, பை னரி வி ரு ப் பம் தரகர் கள் கு றி த் த வி மர் சனங் களை, பை னரி வி ரு ப் பங் களு க் கா ன உத் தி கள்.

This Tutorials helps you to learn French language in Tamil language. தமி ழ் மூ லம் பி ரெ ஞ் சு மொ ழி கற் க வி ரு ம் பு ம்.

தமி ழ் மூ லம் பி ரஞ் சு. உண் மை யோ?

பனர-வரபபஙகள-பரஞச-YOUTUBE