எதிர்கால சந்தையில் விலை -

கு றை ந் தது எதி ர் கா லத் தி ல் ஜொ லி க் க வா ய் ப் பு ள் ள ஐந் து நல் ல. 25 Sep, | 09: 09 PM.


கடந் த 10 நா ட் களி ல் இந் தி யா வி ல் தங் கம் வி லை ( 10 கி ரா ம் ). 13 Mar, | 01: 49 PM.

பங் கு சந் தை யி ல் சம் பா தி க் க தி ன வணி கம் மட் டு மே வழி யல் ல. இதன் அர் த் தம் என் னவெ ன் றா ல், எதி ர் கா ல சந் தை களி ல் ஒப் பந் த தே தி.

Today ( 8th October ). எதிர்கால சந்தையில் விலை. வி லை யி ல் வே று பா டு கா ரணமா க இலா பமீ ட் டு வதற் கு சொ த் து ஒன் றை. 23 செ ப் டம் பர்.

எதி ர் கா ல சந் தை நகர் வு களை தீ ர் மா னி ப் பதற் கா க பொ ரு ளா தா ர. 22 மா ர் ச்.

இந் தி ய சந் தை யி ல் நி லவு ம் இன் றை ய மற் று ம் கடந் த 10 நா ட் களி ன் தங் கம் வி லை நி லவரத் தி ன். பங் கு ச் சந் தை யி ல், சி றி ய தனி நபர் பங் கு மு தலீ ட் டா ளர் கள் மு தல் மி கப் பெ ரு ம்.

ஒரு பங் கி ன் எதி ர் கா ல ( கு றை ந் தது ஒரு வரு டம் கழி த் து ) வி லை கு றி த் தே. பங் கு ச் சந் தை யி ல் ஒவ் வொ ரு பங் கு களி ன் வி லை ஏறு வதற் கு ம்,.

மா ற் றம் ' - எதி ர் கா லம் கு றி த் து அச் சம் தரு ம் பு கை ப் படங் கள். மற் று ம் எதி ர் கா ல சந் தை ஆகி யவற் றை மா ற் றி யமை த் தது.

சந் தை நி லவரத் தை அறி ய இதி ல் தரப் படு ம் வி ஷயங் ‌ கள் வி யா பா ரி களு க் கு ம்,. மா றா க, எதி ர் கா லத் தி ல் பொ ரு ள் களி ன் வி லை யி ல் ஏற் படு ம் தி டீ ர்.

எதி ர் கா லத் தி ல் சீ னி வி லை அதி கரி ப் பதற் கா ன வா ய் ப் பு. 184 கு றை வு. 23 ஆகஸ் ட். நெ ல் வி லை களி ல் ஏற் ற தா ழ் வு களை தடு க் க எதி ர் கா ல வணி கம் மற் று ம்.

Updates in Tamil. வி யா பா ரத் தகவலை சந் தை கள் வழங் கி, வி லை கண் டறி யு ம் வசதி யை ஏற் படு த் தி த் தரு கி றது.
தங் கத் தி ன் வி லை சவரனு க் கு ரூ. உலக சந் தை யி ல் மசகு எண் ணெ ய் வி லை அதி கரி ப் பு.

சந் தை யை கை ப் பற் ற கு றை வா ன வி லை யி ல் களமி றங் கு ம் ஜி யோ மி. இதனா ல் வி வசா யி களு க் கு ரி ய வி லை கி டை க் கச் செ ய் கி ன் றது.

பண் டகச் சந் தை யி லோ, பங் கு ப் பத் தி ரங் கள் பங் கு ச் சந் தை யி ல்.

எதரகல-சநதயல-வல