ஒரு நாடுக்காக சுரண்டல் அந்நிய செலாவணி -

மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

கடந் த. 7 ஆகஸ் ட்.
சு ரண் டு ம் மு தலா ளி க் கு வழங் கு ம். வந் த அன் னி ய செ லா வணி இரு ப் பு கடந் த வா ரம் ஒரு சி று உயர் வை.

4 டி சம் பர். 6 டி சம் பர்.

உள் ளூ ர் பொ ரு ளை எதி ரி நா ட் டி ல் வி ற் று அந் நி ய செ லா வணி ஈட் டு ம். 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம். அந் த அந் நி ய நா டு க் கு பணி நி மி த் தமா க செ ன் று வரு வது ம் இரு வே று. ஒரு நாடுக்காக சுரண்டல் அந்நிய செலாவணி.
14 ஜனவரி. 22 செ ப் டம் பர்.

அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் ஒரு டா லரை வா ங் கு ம் போ து ஒரு வி லை யு ம் ( இதனை Bid என் பர் ) அதே போ ல் வி ற் கு ம் போ து ஒரு. எனக் கு ஒரு பு தி ய பெ யர் – மா நகர நக் சலை ட்!

அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன் ஏற் று மதி, இறக் கு மதி யி ல் பா தி ப் பு கள் ஏற் படு ம்.

ஒர-நடககக-சரணடல-அநநய-சலவண