அந்நிய செலாவணி சரக்கு கனடா டொராண்டோ -

கனடா ( Canada) வட அமெ ரி க் க கண் டத் தி ல் உள் ள உலகி ன் இரண் டா வது பெ ரி ய நா டு ஆகு ம். ஆங் கி லம், பி ரெ ஞ் சு ஆகி ய இரண் டு ம் கனடா வி ன் ஆட் சி மொ ழி களா க இரு க் கி ன் றன.

14 ஜனவரி. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

அந்நிய செலாவணி சரக்கு கனடா டொராண்டோ. கடந் த.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.
இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். கூ டை ப் பந் து அணி, டொ ரா ண் டோ ரா ப் டர் ஸ், அமை ந் து ள் ளது.

4 டி சம் பர். தொ ரா ண் டோ ( ஆங் கி லம் : Toronto; இலங் கை வழக் கம் : ரொ றன் ரோ, தமி ழக வழக் கம் : டொ ரா ண் டோ ) கனடா வி ல் மக் கள் தி ரளா க வா ழு ம் பு கழ் பெ ற் ற ஒரு.


யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?
அநநய-சலவண-சரகக-கனட-டரணட