ரொக்கப் பணம் எதிராக பணம் -

ரொ க் கம் கொ டு த் து ப் பொ ரு ட் களை வா ங் கு வதற் கு எதி ரா க பா ரத. ரொக்கப் பணம் எதிராக பணம்.

கறு ப் பு பணம் மற் று ம் ஊழலு க் கு எதி ரா ன அரசி ன் போ ர் ரே டி யோ. மு தல் இரவன் று கணவரு க் கு தண் ணீ ரி ல் தூ க் க மா த் தி ரை கலந் து.


மு ன் னா ள் பி ரதமர் நஜி ப் து ன் ரசா க் தொ டர் பு டை ய இல் லங் களி ல். செ ல் லா ப் பணம் கு றி த் த ஒரு மு க் கி யமா ன கட் டு ரை யை ப் படி த் தே ன்.

கறு ப் பு ப் பணம், ஊழலு க் கு எதி ரா க அரசு நடத் தி வரு ம் மி கப் பெ ரி ய போ ரு க் கு. கறு ப் பு பணம் மற் று ம் ஊழலு க் கு எதி ரா ன அரசி ன் போ ர் / / - இந் த ஆளி ன் அக் கப் போ ர் தா ங் க மு டி யல.

சா மா னி யர் களி ன் பி ரச் சி னை யை து ல் லி யமா க. பி ரதமர் கரு ப் பு ப் பணத் தி ற் கு எதி ரா க து ல் லி ய தா க் கு தல் நடத் த.


பழை ய ரூ பா ய் நோ ட் டு கள் செ ல் லா து என கடந் த ஆண் டு நவம் பர் 8ம் தே தி. நல் ல கட் டு ரை.

ரககப-பணம-எதரக-பணம