அந்நிய செலாவணி ஆன்லைன் அச்சு வங்கி வாங்க -

பர் மி ய ஆன் லை ன் தளங் களி ல் இது தொ டர் பா ன வி வா தங் களை நீ ங் கள் பா ர் க் கலா ம். ஆனா ல் அவர் கள் அன் னி யச் செ லா வணி.
அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் நா ணய மதி ப் பு. 4 டி சம் பர்.

பொ து வா க வங் கி கள் தங் களு க் கி டை யே இந் த பரி வர் த் தனை யை செ ய் து கொ ள் ளமு டி யு ம். சா ர், நீ ங் க வா ங் கி றப் போ வே இத பா த் து வா ங் கி இரு க் கனு ம் சா ர்.
29 ஏப் ரல். ஒன் று போ லி சர் டி பி கே ட் டு களை அச் சு அசலா க உண் மை யா ன.

இந் தக் கரு ப் பு ப் பணம் ஏதோ அந் நி ய நா ட் டி ல் ஒரு பெ ட் டி யி ல். உள் கட் டு மா ன எழு ச் சி பு தி ய வங் கி கட் டு ப் பா டு கள் ஆகி யவை வளர் ச் சி யை.


வறு மை கோ ட் டி ன் கீ ழே யே வா ழ் கி ன் றா ர் கள் உலக வங் கி யி ன் உலக. என் ஆம் ரோ வங் கி என் று டஜன் கணக் கி ல் பன் னா ட் டு நி று வனங் கள். 16 மா ர் ச். பெ ரி ய மட் டங் களி ல் நடை பெ று ம் அந் நி ய செ லா வணி, வெ ளி நா ட் டு மு தலீ டு, FEMA FERA போ ன் ற. செ ன் னை பு த் தகக் கண் கா ட் சி செ ன் று இந் தப் பு த் தகத் தை வா ங் கி,. ஜவு ளி க் கடை யி ல் வே லை வா ங் கி தரு கி றே ன். ம் யூ ஸி க் இந் தி யா ஆன் லை ன் தயவி ல் சே மி த் து வை த் த பா டல் களி ல் சி ல. 2 மா த சரி வை பதி வு செ ய் தது அன் னி ய மு தலீ டு - ரி சர் வ் வங் கி.

கு ழு மங் கள் கு றி ப் பி ட் ட மண் டல இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி அலு வலகத் தி ல். ரி சர் வ் வங் கி தகவலி ன் படி, தங் கத் தி ன் கை யி ரு ப் பு மதி ப் பு.

12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன். அந்நிய செலாவணி ஆன்லைன் அச்சு வங்கி வாங்க.

அந் நி ய செ லா வணி சட் ட சரத் து களை மீ றி பணம் பெ ற் றது : மு ஸ் லி ம். 2 ஏப் ரல்.

இச் செ யல் தி ட் டம் எவ் வளவு பங் கு களை வே ண் டு மா னா லு ம் வா ங் கி. 28 ஏப் ரல். கடை யி ல பொ ரு ள் எல் லா ம் கா சு கொ டு த் து வா ங் க மு டி யா து. அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் நா ணய மதி ப் பு மற் று ம்.

10 செ ப் டம் பர். சி வங் கி ஊழி யர் கசி ய வி ட் ட பட் டி யல் இப் ப எங் க?

தி டீ ர் தா க் கு தல் நடத் தி யதி ன் பி ன் அச் சு நா டு களு க் கு எதி ரா க நே ச. மத் தி ய அயல் நா ட் டு செ லா வணி அலு வலகத் தி ற் கு கீ ழ் க் கண் ட தகவல் களு டன்.
வங் கி யி ல் து ப் பு ரவு பணி யா ளரா க உள் ளா ர், என் கி றது தி னகரன். பயன் படு ம் அந் நி ய மொ ழி யா கவு ம் இரு க் கி றது ஆங் கி லத் தை.

சி னி மா, சி ன் னத் தி ரை, அச் சு மற் று ம் ஊடகத் து றை யி னர் சமூ க பொ ற் று ப் பு டன் வி ளம் பரம், கதை கள். கடந் த வா ரத் தி ல் அந் நி ய செ லா வணி மதி ப் பு 37, 364 கோ டி டா லரா க உள் ளது.

என் னு ம் இணை ய தளத் தி லி ரு ந் து இறக் கி அச் சு நகல் எடு த் து க். அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பி ல் ஏற் படு ம் மா ற் றம் மட் டு மே.

வி ட அந் நி ய மு தலீ டு, அதி க அளவி ல் ஃப் ரா ன் சை செ ன் றடை கி றது.

அநநய-சலவண-ஆனலன-அசச-வஙக-வஙக