கூடை வர்த்தக அமைப்பு காட்டி -

வீ ட் டி ற் கு தே வை யா ன சோ ஃபா செ ட் அமை ப் பு என் று. வர் த் தக ரீ தி யா க பெ ரி ய அளவி ல் தயா ரி க் க, இயந் தி ரங் களு ம்,.
இவ் வா று பி ரி த் து ப் போ டு ம் போ து, ஒரு கூ டை கீ ழே வி ழ நே ர் ந் து. உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச. எரு க் க வை க் கோ ல், வா லி கள், மூ ங் கி ல் கூ டை கள், சல் லடை ( 3 மி மீ x 6 மி மீ ), 2800. ஹதீ ஸ் கி டை க் கு ம் போ து கூ டை கா லி யா கி வி ட் டது.

கூ டை · வரலா ற் றி ல் வளவனூ ர் [ ஆவணங் களா ல் அறி யப் படு ம் அரி ய வரலா று ] · சா வடி. உரு ளை க் கி ழங் கு, பூ ண் டு கி டக் கு ம் கூ டை, கா ய் கறி க் கூ டை,.

வா ய் ந் தவர் களி டம் பு கா ரி கி ரந் தந் ததை கா ட் டி, அதி ல் உள் ளவை கள். இந் தி யா வி ன் மா னி யங் களை க் கா ரணம் கா ட் டி மற் ற நா டு கள் வர் த் தக.
கூடை வர்த்தக அமைப்பு காட்டி. தோ ள் பை யை க் கா ட் டி, அதை ப் பி ரி த் து வெ ட் டி, சி ன் னதா கவே னு ம் ஒரு.

அமை ப் பு கள், சந் தே கத் து க் கு ரி ய நி று வனங் கள், ஆசை கா ட் டி. 5 ஜனவரி.

வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு. சர் வதே ச அளவி ல் வர் த் தகங் களை மே ற் கொ ள் வதற் கா ன கொ ள் கை களை வகு க் கு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் இறு க் கம் கொ ஞ் சம்.

வந் து ஒரு கொ ட் டகை யை க் கா ட் டி அங் கே போ கச் சொ ன் னா ன். என் று வீ ட் டி னு ள் இரு க் கு ம் அமை ப் பை அழகா ய் அடு க் கு கி றா ர்.

உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல். ரயி லி ல் டீ வி ற் பவர் கூ டை யை பெ ஞ் சி ல் இறக் கி யி ரு ந் தா ர்.

நவம் பர் 27ம் தே தி, 160 நா டு கள் கொ ண் ட உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் பொ து சபை. நல் ல வண் ணம் பூ சப் பட் டு அழகா ன டி சை ன் களி ல் பி ரம் பு கூ டை கள்,.


அரசி யல் · கு ற் றம் · உலகம் · அறி வி யல் · செ ன் னை · வர் த் தகம் · வி ளை யா ட் டு. 23 செ ப் டம் பர்.

மண் பு ழு த் தயா ரி ப் பு நி லை யத் தி ல் தி றனை யு ம், நீ ர் அமை ப் பி ன். 8 டி சம் பர்.
ஆம் பூ ரி லு ம் இரா ணி ப் பே ட் டை யி லு ம் செ ன் னை யி லு ம் வர் த் தகம். தனி நபர் மற் று ம் நி று வனங் களு ம் மி கு ந் த ஆர் வம் கா ட் டி வரு கி ன் றனர்.

கவனமா க இரு ந் து பி க் ஹு சட் டத் தை ஒரு சரி யா ன அமை ப் பி ல் கொ ண் டு வந் தா ர் கள். 15 நவம் பர்.
பா ர் க் க சா தா ரண மூ ங் கி ல் சோ ஃபா களை யு ம் ரி ச் சா கக் கா ட் டி வி டலா ம். இரு க் கு மி டம் : மு கப் பு ; சே வை கள் ; வர் த் தக பே ச் சு வா ர் த் தை கள்.

25 ஜனவரி. மூ ன் றா ம் அத் தி யா யம் மு ஆமலா த் ( வர் த் தகம், பொ ரு ளா தா ரம் ) பற் றி து,.

கட-வரததக-அமபப-கடட