விருப்பங்கள் வர்த்தகம் சிறந்த இடம் -


Read more to know is Guru is favorable or unfavorable for your Education, Business, Family, Love, Marriage, and Health. பு து டி ல் லி : வா ழ் வதற் கா ன சி றந் த பெ ரு நகரங் களு க் கா ன.

Rishaba Rasi Guru Peyarchi Palangal to is now available on astroved. Home ஜோ ‌ தி ட‌ ம் கு ரு பெ யர் ச் சி பலன் கள் ரி ஷப ரா சி கு ரு பெ யர் ச் சி பலன் கள்.
கு ரு பகவா ன் 11 ஆம் இடம் 1 ஆம் இடம் மற் று ம் 3 ஆம் இடத் தை பா ர் வை இடு கி றா ர். Com for 12 Rasis of the zodiac in Tamil.

Check how Guru favorable or unfavorable based on your Moon Sign. சு ற் று லா வு க் கா ன சி றந் த இடம் ஸ் பெ யி ன் நி னை த் தா லே இனி க் கு ம். மெ ர் சல் படத் தி ற் கா க, வி ஜயி ன் பெ யர், இந் த தே ர் வு பட் டி யலி ல். ஆம் ஆண் டு அக் டோ பர் மா தம் 11ஆம் தே தி கு ரு பகவா ன் து லா ம்.
Guru Peyarchipredictions are available from astroved. விருப்பங்கள் வர்த்தகம் சிறந்த இடம்.
இந் த பட் டி யலி ல் சி றந் த ஆட் சி தரு ம் மா நி லமா க கே ரளா பெ யர் எடு த் து இரு க் கி றது.

வரபபஙகள-வரததகம-சறநத-இடம