வர்த்தக அமைப்பு 80 -

உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க். உலக வணி க அமை ப் பு World Trade Organization ( ஆங் கி லம் ) Organisation mondiale du commerce ( பி ரெ ஞ் சு. இதி ல் தன் உரை யி ல், 80 நா டு களு டன் சீ னா மே ற் கொ ண் ட ‘ பெ ல் ட் அண் ட் ரோ டு ’ என் ற மி கப் பெ ரி ய வர் த் தகப் பா தை த் தி ட் டத் தை இந் தி யா. We are looking for a new sponsor/ publisher to fund our editorial team.
Please callor email to com. வர்த்தக அமைப்பு 80.

Print Version| Feedback WTO buries Doha Round: Another rupture in the post- war order உலக வர் த் தக அமை ப் பு தோ ஹா சு ற் று. கடந் த ஜூ லை 31ந் தே தி ஜெ னி வா வி ல், உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன்.

தமி ழ் நா டு தொ ழி ல் வர் த் தக சங் கத் தி ன் 90- வது ஆண் டு நி றை வு வி ழா மற் று ம் digit- all அமை ப் பு து வக் க வி ழா. வா ‌ ஷி ங் டன் : உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம்.
வரததக-அமபப-80