அதிக வரி வருவாய் பங்கு விருப்பங்கள் -

இன் னு ம் வட் டி வி கி தங் கள் கு றை ய கூ ட வா ய் ப் பு உள் ளது. அதனா ல்.

A larger number of bad loans originated in the periodwhen economic growth was strong, and previous infrastructure projects such as power plants had. பொ து வா க, மத் தி ய அரசி டம் அதி க வரு வா ய் தரக் கூ டி ய வரி இனங் களா ன - கம் பெ னி கள் ( மீ தா ன) வரி, வரு மா ன வரி, கலா ல் வரி, சு ங் க வரி, சே வை வரி.
மு தலீ ட் டி ன் நோ க் கம் அதி க வரு மா னம் தா ன் என் றா லு ம், வரு மா ன. அதிக வரி வருவாய் பங்கு விருப்பங்கள்.
ஆன் லை ன் வர் த் தக சந் தை யை ( e- commerce) நோ க் கி வா டி க் கை யா ளர் கள். பெ ட் ரோ ல் மீ தா ன மதி ப் பு க் கூ ட் டு வரி யி ல் தமி ழக அரசு க் கு அதி க.

வரு மா ன வரி சட் டப் பி ரி வு 80gg- இன் படி, வா டகை வீ ட் டி ல் கு டி யி ரு ப் பவர், அதி க பட் சம் மா தம் ரூ பா ய் / - வீ தம் ஆண் டு க் கு ரூ பா ய் 24, 000/ - மொ த் த வரு மா னத் தி லி ரு ந் து கழி த் து க் கொ ள் ளலா ம். மற் றபடி பெ ட் ரோ ல், டீ சல் மீ தா ன வரி களா ல் மத் தி ய அரசை வி ட, அதி க வரு வா ய் ஈட் டு வது மா நி ல அரசு தா ன்.
வரு மா னவரி சட் டத் தி ன் பி ரி வு 80c ன் கீ ழ் வரி வி லக் கு பெ ற ஏரா ளமா ன.

அதக-வர-வரவய-பஙக-வரபபஙகள