விருப்பங்கள் வர்த்தக கணக்கு இந்தியா -

வர் த் ­ த­ கச் செ யற் ­ பா ­ டு ­ க­ ளா ல் - சே ம­ லா ப நி தி ­ யத் ­ து க் கு நட் ­ டம் - ஆணை க் ­ கு ழு மு ன் ­ னி ­ லை ­ யி ல் அம் ­ ப­ லம்! Google செ ய் தி கள் பயன் பா ட் டி ல் " உலகம் " பற் றி ய மு ழு க் கட் டு ரை களை ப்.

இந் தி யா, சீ னா, தெ ன் கொ ரி யா, ஜப் பா ன் உள் ளி ட் ட நா டு கள், ஈரா னி டம் இரு ந் து கச் சா எண் ணெ ய் வா ங் கு வதை தவி ர் த் து, வே று நா டு களி ல். Per transaction will be borne by the central government for next two years. விருப்பங்கள் வர்த்தக கணக்கு இந்தியா. வா சகர் கள் கரு த் து ப் பகு தி யி ல் வெ ளி யா கி இரு க் கு ம்.

This will be applicable from January, Union Information Technology Minister Ravi Sankar Prasad said on Friday. டெ ஸ் லா, கூ கு ள், அமே சா ன், ஈயூ ஆர் / யு எஸ் டி மற் று ம் இது போ ன் ற.


The merchant Discount trade charges ( MDR) upto Rs. வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக உத் தி கள் தொ கு தி ncfm; எப் படி நா ணய வர் த் தக.

அலை க் கற் றை யை அதி க வி லை வை த் து வி ற் பதன் மூ லம், அரசு நல் ல. சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.

வரபபஙகள-வரததக-கணகக-இநதய