எச் பி ஏன் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் செய்ய முயற்சிக்கிறது -

தலை ப் பு ச் செ ய் தி கள். ஜா ர் ஜ் சி ல நா ள் களு க் கு மு ன். செ ன் னி யப் ப கவு ண் டர். அது பம் பா ய் கா லம்.

எச் பி ஏன் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் செய்ய முயற்சிக்கிறது. தமி ழரங் கம் :.

மு ன் னா ள் மு தல் வர் ரா ஜபா ளை யம் பி. கு மா ரசா மி ரா ஜா, நெ ல் லை மே டை தளவா ய் கு மா ரசா மி மு தலி யா ர், ஈரோ டு ஏ.

எச-ப-ஏன-அநநய-சலவண-வரததகம-சயய-மயறசககறத