அந்நிய செலாவணி நிச்சயமாக wochenende உள்ளது - Wochenende

ரி சர் வ் வங் கி க் கு இந் தி யா மு ழு வது ம் 22 வட் டா ரக் கி ளை கள் உள் ளன. இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி.

அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 39812 கோ டி டா லரா க உள் ளது என. அந்நிய செலாவணி நிச்சயமாக wochenende உள்ளது.


4 டி சம் பர். 10 செ ப் டம் பர்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

எங் கள் மு க் கி ய நடவடி க் கை அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம், இரண் டா வது செ யல் பா டு forex மெ ன் பொ ரு ள் உள் ளது. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

இந் த இரண் டு க் கு ம் உள் ள இடை வெ ளி 20 பை சா என் பது spread என் பர். இந் த spread தா ன் அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் வி யா பா ரி க் கு.

அந் நி ய செ லா வணி சந் தை.
அநநய-சலவண-நசசயமக-WOCHENENDE-உளளத