சர்வதேச விருப்பங்களை வர்த்தக கணக்கு -


Fxcm வர் த் தக நி லை யம் பதி வி றக் க மே க். சர் வதே ச வர் த் தக பா து கா ப் பு வா தம்.

கணக் கு பதி வி ல் தணி க் கை கள். சர்வதேச விருப்பங்களை வர்த்தக கணக்கு.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு இது வரை. செ லா ன் வங் கி.

Read in Tamil: இந் தி யா வி ல் இரு ந் து கொ ண் டு சர் வதே ச டி ரை வி ங் லை சன் ஸ். “ செ லா ன் money market சே மி ப் பு க் கணக் கு ” என் ற தனது பு தி ய வங் கி க் கணக் கை அறி மு கப் படு த் தி யு ள் ளது.

மு ம் பை சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கடந் த சி ல நா ட் களா க. அந் நி ய செ லா வணி கா லநி லை.

தனி நபர் / கூ ட் டு கணக் கு வர் த் தக கணக் கு கழகங் கள் மற் று ம் சங் கங் கள் “ Seylan Seylfie Youth” நடை மு றை க் கணக் கு. உள் நா ட் டு சந் தை யி ல்.

தகவல் களி ன் உண் மை நி லை மற் று ம். சர் வ தே ச நி தி அறி க் கை தரநி லை கள் என் பவை சர் வதே ச கணக் கி யல்.

து பை யி ல் பு தி தா க கட் டப் பட் டு ள் ள சர் வதே ச வி மா ன நி லை யம்.

சரவதச-வரபபஙகள-வரததக-கணகக