மார்னிங்கேட் பைனரி விருப்பங்கள் எக்செல் -

How to use the Excel ROUND function to Round a number to a given number of digits. Training: In Excel, you can format numbers in cells for things like currency, percentages, decimals, dates, phone numbers, or social security numbers.
How to use the Excel PI function to Get the value of π. மார்னிங்கேட் பைனரி விருப்பங்கள் எக்செல்.

This example teaches you how to enter a fraction in Excel and how change the format of a fraction. மை க் ரோ சா ப் ட் எக் ஸ் செ ல் சு ரு க் கமா க அறி யப் படு ம் மை க் ரோ சா ப் ட் ஆபி ஸ் எக் ஸ் செ ல் மை க் ரோ சா ப் ட் டி னா ல் உரு வா க் கப் பட் டு.

மரனஙகட-பனர-வரபபஙகள-எகசல