கார் வர்த்தக அமைப்பு sinarmas - Sinarmas

சர் வதே ச அளவி ல் வர் த் தகங் களை மே ற் கொ ள் வதற் கா ன கொ ள் கை களை வகு க் கு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் இறு க் கம் கொ ஞ் சம். உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச.
வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு. உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க் கொ ள் ளவி ல் லை என் றா ல் அதி லி ரு ந் து வி லகப் போ வதா க அமெ ரி க் க ஜனா தி பதி டொ னா ல் ட் ட் ரம் ப் எச் சரி க் கை வி டு த் து ள் ளா ர்.

1 Tamilnadu news publisher. சீ ன அதி பர் ஜி ஜி ன் பி ங் கி ன் தீ வி ர ரசி கன் நா ன்.

மத் தி ய வர் த் தக மற் று ம் வெ ளி யு றவு தொ ழி ற் து றை வர் த் தக அமை ச் சகம் சா ர் பி ல் கடந் த 1992ம் ஆண் டு dgft, itc ( hs) கீ ழ் 87 பி ரி வி ன் கீ ழ் கா ர். சீ னா வை உள் ளே வி ட் டு வி ட் டு, வே டி க் கை பா ர் க் கி றது உலக வர் த் தக அமை ப் பு.


Aug 26, · For more details on this topic, see WTO accession and membership. உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல் மா ற் றம் ஏற் படவி ல் லை என் றா ல் அதி லி ரு ந் து அமெ ரி க் கா வி லகு ம்.

Vikatan owns Various print magazines like Ananda vikatan, Junior Vikatan, Aval vikatan, Nanayam vikatan, Doctor Vikatan, Vikatan Thadam are published in digital format on vikatan. ' உலக வர் த் தக அமை ப் பு மா நா ட் டி ல் பணக் கா ர நா டு கள் வே ளா ண் து றை க் கு அதி க அளவி ல் மா னி யம் வழங் கு ம் வி வகா ரத் தை.
கார் வர்த்தக அமைப்பு sinarmas. இரு க் கு மி டம் : மு கப் பு ; சே வை கள் ; வர் த் தக பே ச் சு வா ர் த் தை கள்.

Jul 08, · Vikatan is No. உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல்.

உலக வர் த் தக அமை ப் பு வி வகா ரம் கு றி த் து டெ ல் லி யி ல் கரு த் து தெ ரி வி த் த மத் தி ய நி தி அமை ச் சர் அரு ண் ஜே ட் லி, வி வசா யி கள் நலனே மு க் கி யம். உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க் கொ ள் ளவி ல் லை என் றா ல் அதி லி ரு ந் து வி லகப் போ வதா க.
15 டி சம் பர். 31 ஆகஸ் ட்.
இதை த் தொ டர் ந் து, தற் போ து கா ரி ன் இரு க் கை அமை ப் பு மற் று ம் கே பி னை மு ழு மை யா க கா ண் பதற் கா ன பு தி ய படம் வெ ளி யி டப் பட் டு இரு க் கி றது. 5 ஜனவரி.

கர-வரததக-அமபப-SINARMAS