அந்நிய செலாவணி வர்த்தக படங்கள் -


This article is closed for. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி ஈ.

இரா மநா தன் நா கசா மி – வெ ளி நா ட் டு வர் த் தகம் ( மு து கலை ). செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி தி னகரன் ஆஜரா க உத் தரவு பி றப் பி க் கப் பட் டு ள் ளது.

வர் த் தகம், அந் நி ய செ லா வணி, நி தி க் கொ ள் கை மற் று ம் அரச கடன் மு கா மை த் து வம் தொ டர் பி ல் நி பு ணத் து வமு ள் ள அவரு க் கு,. 22 செ ப் டம் பர்.

வீ க் க அளவு ( Rate of inflation ), மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி ஒழு ங் கு மு றை கள். கடந் த வா ரத் தி ன் படி.

வரவே ற் கி றது, நி பு ணர் ஆலோ சகர் கள், எக் ஸ் வர் த் தக ரோ போ க் கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி சி க் னல் கள் இல். இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி.
10 செ ப் டம் பர். இறக் கு மதி.
அந் நி ய நி பு ணர் ஆலோ சகர் கள் ( வர் த் தக ரோ போ க் கள் ) மற் று ம் சமி க் ஞை கள். எங் கள் கடை க் கு நி பு ணர் ஆலோ சகர் களி ன் பே க் படி Metatrader இல் நி று வப் பட வே ண் டு ம் வீ டி யோ.
தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல். அந்நிய செலாவணி வர்த்தக படங்கள்.

4 டி சம் பர். 3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம். மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல்.


2 மா ர் ச். 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.
23 அக் டோ பர். நி ர் வா கம், வர் த் தக வங் கி களை தே சி யமயமா க் கி, வங் கி நி று வனங் கள்.
யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?
அநநய-சலவண-வரததக-படஙகள