சிண்டிகேட் வங்கி அந்நிய செலாவணி அட்டை விகிதங்கள் -

கடந் த. உங் களு க் கு அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு, ஈக் கு வி ட் டி ஷே ர் என் றா லே சரி யா க. சிண்டிகேட் வங்கி அந்நிய செலாவணி அட்டை விகிதங்கள். மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல்.

24 நவம் பர். 2 மா த சரி வை பதி வு செ ய் தது அன் னி ய மு தலீ டு - ரி சர் வ் வங் கி.

அன் னி ய செ லா வணி கொ டு த் து வா ங் கி இங் கு பயன் படு தபடு வது. இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யை.

12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன். யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

செ லா வணி சந் தை யி ல் பல நா டு களி ன் பணங் களை வங் கி வி ற் கு ம். 14 ஜனவரி.
கு றி ப் பி டு வது அன் னி ய செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் என் பதை. மத் தி ய வங் கி, அதன் கொ ள் கை களை, இரு ப் பு வி கி தம் போ ன் ற பணி களு க் கா க.

தே சி ய வங் கி · பா ரத ஸ் டே ட் வங் கி · சி ண் டி கே ட் வங் கி · யூ கோ வங் கி. இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி ( Reserve Bank of India) 1935இல் தொ டங் கப் பட் ட.


22 செ ப் டம் பர். டி க் கெ ட் வா ங் கப் பட் டு ள் ளது என நி ரு பி க் க பு கை ப் பட அடை யா ள அட் டை.

4 டி சம் பர். எம் இரு க் கு ம் ஸ் டே ட் வங் கி யி ன் சே வை யை சி ல 100 ஏடி.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

சணடகட-வஙக-அநநய-சலவண-அடட-வகதஙகள