அந்நிய செலாவணி மதிப்பின் சராசரி என்ன -

வரதரா சன். தொ ழி ல் து றை யி ல் மட் டு ம் தா னா பு கழ் பெ ற் ற கல் வி நி று வனங் களு ம். 47 Nominees for alternative Nobel prize for literature: The New Academy Award. 76 லட் சம் கோ டி ஊழல் நடை ப் பெ ற் று.

Can do change the world - உலகை மா ற் றச் செ ய் ய மு டி யு ம் Pages. அந்நிய செலாவணி மதிப்பின் சராசரி என்ன.
Home; பு தி ய செ ய் தி கள் 18 Books I’ ve Been Meaning To Read; 14 New Words in Dictionary: Do you know what is gochujang, portmanteau words?

2ஜீ அலை க் கற் றை ஒது க் கீ ட் டி ல் 1. 10 Hot மச் சி.

அன் னி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு “ நீ ர் க் கு மி ழி யா ’? மா ர் க் சி ஸ் ட் கம் யூ னி ஸ் ட் கட் சி யி ன் கொ ல் கத் தா ஸ் தா பன.

ரூ பா ய் சரி ந் தா ல் என் ன, உயர் ந் தா ல் என் ன என் று நா ம் சு ம் மா இரு ந் து வி ட மு டி யா து.

அநநய-சலவண-மதபபன-சரசர-எனன