சி வர்த்தக அமைப்பு பயிற்சி -


ரயி ல் வே டி ரா ன் ஸ் போ ர் ட் மே னே ஜ் மெ ன் ட் படி ப் பு ஆண் டு தோ று ம் மே. பூ கோ ள வர் த் தக அமை ப் பு.

செ ன் னை - ம் ஆண் டி ல் தமி ழக அரசு அறி வி த் து ள் ள 9 அரசு வி டு மு றை தி னங் கள், வெ ள் ளி மற் று ம் தி ங் கள் கி ழமை களி ல் வரு வதா ல், அரசு ஊழி யர் கள், பள் ளி மா ணவர் கள். சி வர்த்தக அமைப்பு பயிற்சி.
Please callor email to com. We are looking for a new sponsor/ publisher to fund our editorial team.

தமி ழ் நா டு தொ ழி ல் வர் த் தக சங் கத் தி ன் 90- வது ஆண் டு நி றை வு வி ழா மற் று ம் digit- all அமை ப் பு து வக் க வி ழா. Dinamalar updated the top news every hour which includes top news stories, top headlines news, world top news, top online news, top sports news, top business news and top india news.


Bobokus அந் நி ய செ லா வணி பயி ற் சி தி ட் டம். உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல் மா ற் றம் ஏற் படவி ல் லை என் றா ல்.

வி கே சி அந் நி ய செ லா வணி ஹி ன் ஜெ டி. வர் த் தக அமை ப் பு இலா ப கா ரணி.

ச-வரததக-அமபப-பயறச