வர்த்தக அமைப்பு கான் லெ பந்தே டி போலிங்கர் -

இல் லை என் ற ஒரு கா ரணத் து க் கா கவே டபி ள் யூ டி ஓ அமை ப் பை பு றந் தள் ளு ம். 25 டி சம் பர்.


வர்த்தக அமைப்பு கான் லெ பந்தே டி போலிங்கர். வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு என் ற.


வர் த் தகத் தி ற் கா ன ஒரு சர் வதே ச அமை ப் பு இல் லா து போ னதா ல், ஜி ஏ டி டி ( GATT) இன் னு ம் சி ல வரு ட. ஓ ( WTO – World Trade Organization) எனப் படு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பு.

டபி ள் யூ டி ஓ எனப் படு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பு. 5 ஜனவரி.

சமீ பத் தி ல் தனது 23- வது ஆண் டு வி ழா வை கொ ண் டா டி யது டபி ள் யூ. உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம்,.

31 ஆகஸ் ட். உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க் கொ ள் ளவி ல் லை என் றா ல் அதி லி ரு ந் து வி லகப் போ வதா க.

உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல். இரு க் கு மி டம் : மு கப் பு ; சே வை கள் ; வர் த் தக பே ச் சு வா ர் த் தை கள்.

வரததக-அமபப-கன-ல-பநத-ட-பலஙகர