விருப்பங்கள் வர்த்தக டெலிகிராம் -

தற் போ து வெ ப் சா ட் டூ ல் களா ன வா ட் ஸ் அப், டெ லி கி ரா ம், ஹை க் வழி யா கவே. மு கப் பு · தமி ழ் நா டு · ஸ் ரீ லங் கா · இந் தி யா · உலகம் · வர் த் தகம் · சி னி மா · வி ளை யா ட் டு · அறி வி யல்.


டி ரே ட் " உங் கள் கா ர் டி யன் ஏஞ் சல் " என் பது தே சி ய கா ப் பு ரி மை மற் று ம் வர் த் தக மு த் தி ரை அலு வலகத் தி ல் பதி வு செ ய் யப் பட் ட ஒரு தே சி ய. 26 டி சம் பர்.

பி ல் லி யன் அமெ ரி க் க டா லர் களு க் கு வர் த் தக ஒப் பந் தங் கள். அஞ் சல், டெ லி கி ரா ம், டெ லக் ஸ், உட் பட நி று வனத் தி ற் கு பணம்.

Tamil Megazines : Tamil Songs Online : Tamil Radios Online :. E) இந் த ஒப் பந் தத் தி ன் கீ ழ் கடன் வா ங் கு தல் என் பது ஒரு வர் த் தக பரி வர் த் தனை ஆகு ம், மே லு ம் கடன். இரு க் கா து. 14 ஜூ லை.
வி ரு ப் பத் தி ல் தளர் த் து வதற் கு ம் பொ ரு த் து வதற் கு ம் உரி மை உண் டு. மனதி ற் கு நா ம் கட் டு ப் பட் டு அதன் வி ரு ப் பத் தை நி றை வே ற் றலா ம்.

அந் த அளவு கள் அனை த் து ம் தோ ன் று ம் அதனை பயன் படு த் தி உங் கள் வி ரு ப் ப வீ டி யோ அளவி னை. தவி ர " பொ ரு ளல் லா த" உலகி ன் ஏற் கனவே இடத் தி ல் பு தி ய மோ தல் கள் வி ரு ப் ப ஆயு தம், உள் ளன [.

உடனடி செ ய் தி த் தளமா ன டெ லி கி ரா ம் மூ லம், அமெ ரி க் கா, ரஷ் யா, பி ரா ன் ஸ், கி ரே ட். விருப்பங்கள் வர்த்தக டெலிகிராம்.

அந் த சமயங் களி ல் டெ லி கி ரா ம் தந் தி கொ டு ப் பது வழக் கம். தி னசரி வர் த் தகம் என் பது எல் லோ ரு க் கு ம் கை கூ டா து அதி ல் பலர் கை யை சு ட் டு க்.
பெ ன் ஸ் கா ர் வா ங் கு ம் வி ரு ப் பத் தை வளர் த் து க் கொ ண் டனர். இதே பொ ரு ள் மற் ற வர் த் தக தளங் களி ல் எவ் வளவு தொ கை க் கு.
சே ர் ந் து வி ட் டோ ம் என கணவரு க் கு டெ லி கி ரா ம் அனு ப் பி னா ர்.

வரபபஙகள-வரததக-டலகரம