உலக வணிக மையம் தீ பாதுகாப்பு அமைப்பு -

வரலா று. சர் வதே ச உடல் நல பா து கா ப் பு ( uhc) என் றா ல், அனை வரு க் கு ம் நி தி த் து ன் பம் இல் லா மல் அவசி யமா ன தரமா ன சு கா தா ர சே வை களை அணு க மு டி யு ம்.
வி ளை யா டு ம். செ யற் கை க் கோ ள் களி ன் 6- ஆவது செ யற் கை க் கோ ள். நம் மி டம் தி றமை யா ன வீ ரர் களு க் கு ப் பஞ் சமே இல் லை. உலக வணிக மையம் தீ பாதுகாப்பு அமைப்பு.

மு ரு கா னந் தம். பா கம் 1 இங் கே உள் ளது.
இதனா ல் அது வரை தீ வி பத் து நடந் த ஏ. இளம் பி ள் ளை வா தம் என் று போ லி யோ நோ யி ன். இணை யப் பா து கா ப் பு – பகு தி 2. 1524ஆண் டு ஐரோ ப் பி ய கண் டு பி டி ப் பு க் கு மு ன் இப் பகு தி யி ல்.

நெ ல் லை ரோ ஸ் மே ரி மெ ட் ரி கு லே ஷன் பள் ளி யி ல் நே ற் று தீ வி பத் து. மை யத் து க் கு போ லீ ஸ் பா து கா ப் பு போ டப் பட் டு ள் ளது, என் றனர்.

உலக வணி க அமை ப் பி ன் பொ து க் கு ழு, 26 மே அன் று, ஏழா வது உலக வணி க அமை ப் பு ( wto) அலு வலகப் பணி த் தொ கு தி கூ ட் டத் தை ஜெ னீ வா வி ல் 30 நவம் பர் மு தல் டி சம் பர் வரை நடத் த மு டி வு செ ய் தனர்.

உலக-வணக-மயம-த-பதகபப-அமபப