அந்நியச் செலாவணி துத்தநாக விலை -

அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல், அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய. ஏற் றம் கண் டி ரு க் கு ம் பொ ரு ள் களி ன் மீ தா ன சு ங் க வரி, கா ர்.

சர் வதே சச் சந் தை யி ல் கச் சா பெ ட் ரோ லி ய எண் ணெ யி ன் வி லை. இன் று மு தல் சமை யல் எரி வா யு சி லி ண் டர் வி லை உயர் ந் து ள் ள.

அந் நி யச் செ லா வணி வரலா ற் றி ல் ரூ பா ய் மதி ப் பு இந் த அளவு க் கு வீ ழ் ச் சி கண் டது இது வே மு தல் மு றை. எண் ணெ ய் இறக் கு மதி.

ஜு ன் 1 மு தல் அறி மு கப் படு த் தப் பட் ட அந் நி யச் செ லா வணி. தற் போ து அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 400 பி ல் லி யன் டா லர் களா க உள் ளது. அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் தொ டர் ந் து சரி வடை ந் து வரு ம் ரூ பா ய் மதி ப் பை நி லை நி று த் த இந் தி ய அரசா ங் கமு ம், இந் தி ய மத் தி ய வங் கி யு ம் பல் வே று நடவடி க் கை களை எடு த் து வரு கி ன் றன. அந்நியச் செலாவணி துத்தநாக விலை.

மா ர் ச் மா தம் மு டி வடை ந் த ஆண் டி ல் ஈரா னி ல் இரு ந் து 9 பி ல் லி யி ன் டா லர் அளவு க் கு இந் தி யா எண் ணெ ய் இறக் கு மதி செ ய் தது. அந் நி யச் செ லா வணி க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு வீ ழ் ச் சி.

அநநயச-சலவண-தததநக-வல