அந்நிய செலாவணி வங்கி பிரான்ஸ் -

கதி ரவன் ஸ் டு டி யோ ஸ் தயா ரி ப் பி ல் உரு வா கி வரு ம் தி ரை ப் படம். இலங் கை மத் தி ய வங் கி இன் று வெ ளி நா ட் டு நா ணயமா ற் று வீ தங் களி ன் படி அமெ ரி க் க டொ லர் ஒன் றி ன் வி ற் பனை வி லை 161. 008 ரூ பா. ஜூ னி யர் ஆசி ய கோ ப் பை கி ரி க் கெ ட் டி ல் இந் தி ய அணி கடை சி லீ க் கி ல்.

வரலா ற் றி ல் அதி கூ டி ய வி லை யா க டொ லர் ஒன் றி ன் வி லை இன் று. அந்நிய செலாவணி வங்கி பிரான்ஸ். அமெ ரி க் க டொ லரு க் கு எதி ரா க இலங் கை ரூ பா யி ன் பெ று மதி பா ரி யளவு. IQ Option Forex Broker Review and simple forex trading tutorial in Tamil.

IQ Option அந் நி ய செ லா வணி ப் ரோ க் கரி ன். CFDs சி க் கலா ன கரு வி களு ம், அவர் களது கா ரணமா க அந் நி ய து ரி தமா க பணத் தை இழந் து ஒரு உயர் அபா ய அளவு டனு ம் வரு கி ன் றன.
கா ரை க் கா லி ல் ஸ் ரீ கா ல பை ரவரு க் கு பு ரட் டா சி மா த தே ய் பி றை. மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த 21ம் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் த வா ரத் தி ல் 130 கோ டி உயர் ந் து, 40, 179 கோ டி டா லரா க இரு ந் தது.
இந் தி யா வி டம் போ து மா ன அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உள் ளதா க.

அநநய-சலவண-வஙக-பரனஸ