அந்நியச் செலாவணி மற்றும் cfd பரிமாற்றத்தில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன -

அந்நியச் செலாவணி மற்றும் cfd பரிமாற்றத்தில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. Our modelling experts are specialists in the application of Computational Fluid Dynamics ( CFD) simulation across multiple sectors and disciplines. Computational Fluid Dynamics ( CFD) is the analysis of fluid flows using numerical solution methods. Computational fluid dynamics ( CFD) is a branch of fluid mechanics that uses numerical analysis and data structures to solve and analyze problems that involve fluid flows are used to perform the calculations required to simulate the interaction.

Femto Engineering is specialized in CFD calculations. The CFD group at AUB is a research group that includes a group of professors, graduate students and undergraduate students who undergo a wide range of studies and simulations related to computational fluid.

அநநயச-சலவண-மறறம-CFD-பரமறறததல-வரததகம-சயயபபடகனறன