வெளிநாட்டு வர்த்தக அமைப்பு மினி திட்டத்தில் -

28 நா டு களை க் கொ ண் ட ஐரோ ப் பி ய ஒன் றி யத் தி ல் இணை ந் தி ரு க் கு ம். சி றந் த இலவச அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளம் ; கண் ணா டி வர் த் தக. Kanyakumari District Consumer Protection Movement has given a petition to the collector saying that there is no need for fishermen to worry about the construction of. மு தலா ளி த் து வ பொ ரு ளா தா ர அமை ப் பு ஏற் படு த் தி ய நி தி நெ ரு க் கடி.
ரா ம் நா த் கோ வி ந் த், பீ கா ர் மா நி லம் ரா ஜ் கி ரி ல் நா ன் கா வது சர் வதே ச தர் மா - தம் மா மா நா ட் டை 11- ம் தே தி தொ டங் கி வை த் தா ர். ரு தொ ழி லை த் தொ டங் கி வெ ற் றி யடை வதே மி கப் பெ ரு ம் சவா லா க.

இப் பகு தி வரலா று சா சனங் கள், கல் வெ ட் டு கள் மற் றம் வெ ளி நா ட் டு. வெளிநாட்டு வர்த்தக அமைப்பு மினி திட்டத்தில்.


ஏற் று மதி நா டு என் பது ஒரு நா ட் டி ல் மற் றொ ரு நா ட் டி ற் கு. பொ து பல சே னா அமை ப் பி ன் பொ து ச் செ யலா ளர் கலகொ ட அத் தே ஞா னசா ர.


இந் தி ய கு டி யரசு தலை வர் தி ரு.
வளநடட-வரததக-அமபப-மன-தடடததல