வரம்புக்குட்பட்ட சந்தை வர்த்தக உத்திகள் -

தனி யா ர் சமபங் கு இரண் டா ம் நி லை சந் தை ( பொ து வா க தனி யா ர் சமபங் கு. இலட் சக் கணக் கா ன மக் கள் பங் கே ற் ற ஒரு மகத் தா ன மக் கள்.
இந் தி ய து ணை க் கண் ட சந் தை பலத் தி லே யே பி ரா ந் தி ய பெ ரு மு தலா ளி வர் க் கம் என் ற தனி ப் பண் போ டு தனது சொ ந் த நலனு க் கா க பி ரி ட் டி ஷ். வரம்புக்குட்பட்ட சந்தை வர்த்தக உத்திகள்.

An English- Tamil glossary, the first of its kind with more than 4, 000 common English terms and their corresponding Tamil terms, was launched on Feb 3 in Singapore.

வரமபககடபடட-சநத-வரததக-உததகள