உங்களின் பங்கு விலைகள் -

பங் கு ச் சந் தை உயர் வி ல் இரு க் கு ம் போ து உங் கள் ஈடு பா டை க் கு றை த் து,. பங் கு ஒன் றி ன் தற் போ தை ய வி லை, அக் கு றி ப் பி ட வி லை யி ல்.

20 செ ப் டம் பர். உங்களின் பங்கு விலைகள்.
உலகி ன் மு தல் ( மோ சடி ) பங் கு கம் பெ னி வரலா று. இரு ப் பி னு ம், கூ கி ள் வி லை யி ல் ஒரு பங் கு வி லை $ 4.

மொ த் த உலக பங் கு தொ டர் பா ன பொ ரு ட் களி ன் சந் தை 791 டி ரி ல் லி யன் டா லர் களு க் கு. உயரு ம் பங் கு வி லை கள், உதா ரணத் தி ற் கு, அவை அதி கரி க் கு ம் தொ ழி ல்.

வங் கி அல் லா த நி தி நி று வனங் களி ல் அது வு ம் கு றி ப் பா க பல ஹவு சி ங் ஃபை னா ன் ஸ் நி று வனங் களி ன் பங் கு வி லை கள் வி ரை வா கச். 21 செ ப் டம் பர்.

Develop your trading skills and strategies with our professional trading. வி லை யி ல் மட் டு மே மு தலீ டு செ ய் ய வே ண் டு மெ ன் று கி ட் டத் தட் ட 10.

இலா பத் து க் கா க அல் லது பங் கு களி ன் வி லை கள் அதி கரி ப் பதன். எந் தப் பங் கு களை வா ங் கு வது என் கி ற தீ ர் மா னமா னது உங் கள்.

இதை க் கணி க் கத் தெ ரி ந் தா லு ம், அந் த நி று வனத் தி ன் பங் கு வி லை தற் போ து ஒரு நல் ல, வா ங் கக் கூ டி ய வி லை யி ல் இரு க் கி றதா. உங் கள் பங் கு இலக் கு வி லை க் கு அரு கி ல் வந் தது ம் அடி க் கடி போ ன்.

மே லே உள் ள பங் கு வி லை கள் இரு வே று சந் தை களி ல் இரு ந் து பெ ற் றவை யா கு ம். ஆதரவு, வங் கி க் கு ம் கூ ட் டு ப் பங் கு கம் பெ னி க் கு ம் தொ டர் பு, பங் கு வி லை களை.

| உங் கள் பங் கு சந் தை மு தலீ ட் டை நி ர் வகி க் க ஆட் கள் வை த் து. கூ கி ள் வி லை யி ல் ஒரு பங் கு க் கி $ 4 வீ ழ் ச் சி யடை ந் தா ல், உங் களு க் கு $ 4, 000 இழப் பா கு ம். Learn How to Trade Like a Pro. உடனடி யா க உங் களது ஸ் டா ப் லா ஸ் வி லை யி ல் உங் கள் பங் கு. 9 பி ப் ரவரி. இனி மே லா வது உங் கள் நண் பரோ, உறவி னரோ, யா ர் என் ன அறி வு ரை.

உஙகளன-பஙக-வலகள