60 இரண்டாவது பைனரி விருப்பங்களை வர்த்தக அமைப்பு -

உலக வர் த் தக அமை ப் பு சர் வதே ச வர் த் தக. உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல் கி டை க் கி றது : www.

60 இரண்டாவது பைனரி விருப்பங்களை வர்த்தக அமைப்பு. 25 டி சம் பர்.

உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச. 31 ஆகஸ் ட்.

வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு என் ற ஒரு. வரி வி தி ப் பு தா ன் இந் த அமை ப் பி ன்.

இரண் டா வது உலகப் போ ர் நடந் த பி றகு சர் வதே ச. மு கப் பு · தமி ழ் நா டு · ஸ் ரீ லங் கா · இந் தி யா · உலகம் · வர் த் தகம் · சி னி மா · வி ளை யா ட் டு.

பெ ல் ஜி யம், பி ரசை ல் சை தலை மை யி டமா க கொ ண் ட ஒரு சர் வதே ச அரசு அமை ப் பா க உலக வர் த் தக. 60 ஒப் பந் தங் கள், இணை ப் பு கள், மு டி வு கள்,.


உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க்.
60-இரணடவத-பனர-வரபபஙகள-வரததக-அமபப